Toggle menu

Tin tức

Lào Cai: Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính

(ThanhtraVietNam) – Thông qua cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, khẳng định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong cơ quan về cải cách hành chính (CCHC).

 

Ảnh minh họa – Internet

Thanh tra tỉnh Lào Cai luôn xác định, cải cách thể chế luôn được coi trọng trong tiến trình thực hiện công tác CCHC, do đó lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành, tuyên truyền pháp luật về CCHC trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

Về cải cách TTHC, công tác kiểm soát TTHC đã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Báo cáo số 142/BC-TT ngày 22/8/2019); rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực ngành nhằm xác định tính phù hợp theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các TTHC thuộc lĩnh vực ngành được thực hiện tại cơ quan. Bên cạnh đó, tiếp tục công khai, minh bạch các TTHC thuộc lĩnh vực ngành được thực hiện tại đơn vị do UBND tỉnh ban hành.

Trong quý III, Thanh tra tỉnh đã tiếp 03 lượt công dân; tiếp nhận 43 đơn (trong đó: tiếp nhận trong kỳ 26 đơn, kỳ trước chuyển sang 17), đơn đủ điều kiện xử lý 39 đơn. Cụ thể: Đơn khiếu nại 14 đơn; đơn tố cáo 15 đơn; đơn khác (kiến nghị, đề nghị, đơn nặc danh): 14 đơn. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đều được giải quyết đúng hạn.

Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới lề lối và phương thức làm việc, tập trung thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện văn hóa công sở; tuân thủ Quy chế làm việc, cải tiến chế độ hội họp theo hướng tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ hành chính. Đồng thời, phát huy tối đa về cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Lào Cai trên Internet; thực hiện xây dựng chính quyền điện tử đô thị thông minh gắn với CCHC năm 2020; tiếp tục nâng cấp phần mềm Tiếp công dân quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức biết sử dụng tin học trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trang thiết bị máy móc, phương tiện làm việc hiệu quả hơn; tiếp tục triển khai việc thực hiện ISO trong hoạt động của cơ quan đến các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ.

Có thể nói, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, nội dung các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch CCHC Nhà nước đến toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan, đồng thời khuyến khích tự nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình CCHC đang được tiến hành trong cả nước. Công tác CCHC của cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục được triển khai toàn diện trên các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, thực hiện được nhiều công việc, từng bước đi vào chiều sâu, tạo ra những chuyển biến tích cực.

Quý IV năm 2020, toàn ngành Thanh tra Lào Cai tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Chú trọng công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo.

Ngoài ra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và lãnh đạo cơ quan trong việc thực hiện chương trình CCHC…/.

Lan Anh

47 / 171

Trả lời

Required fields are marked

WordPress Theme built by Shufflehound. DDCI Lào Cai @2019