Năm 2019 chỉ ố PCI tỉnh Lào Cai đạt 65,56 điểm (tăng 0,93 điểm so năm 2018) thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt chất lượng điều hành kinh tế “Khá”, xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố (giảm 13 bậc so năm 2018). Để cái thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI năm 2020 như sau,…

Tải về chi tiết