Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) được xây dựng nhằm đo lường chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện và sở, ngành – những cấp chính quền có quan hệ trực tiếp với các cơ sở kinh tế trên địa bàn như hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư. Do vậy mục tiêu mà DDCI hướng tới là nâng cao chất lượng quản lý và điều hành kinh tế tại cấp tỉnh và huyện.

Nhiều dự án lớn được đầu tư góp phần thay đổi diện mạo thành phố Lào Cai.

Sự khác biệt giữa DDCI và DCI

DCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện) được Economica Vietnam và UBND tỉnh Lào Cai triển khai xây dựng năm 2013. Đây cũng là lần đầu tiên, bộ khung chỉ số về đánh giá các lĩnh vực điều hành và quản trị kinh tế ở cấp địa phương được hình thành và xây dựng. DCI được thực hiện liên tục trong những năm qua và đã trở thành công cụ quan trọng cho công tác điều hành tại Lào Cai, hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và đầu tư, năng lực cạnh tranh tại tỉnh và góp phần để Lào Cai liên tục duy trì được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng về Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

DCI tiếp đó đã được nhiều tỉnh thành lựa chọn triển khai, như Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Yên Bái, Cao Bằng, Huế, Quảng Nam, Đắck Nông… Đặc biệt việc thực hiện đánh giá tính sáng tạo và kết quả điều hành của chính quyền địa phương theo DCI đã trở thành một trong những chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia sau này là Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020.

Tuy nhiên, đối tượng chính của DCI là hộ kinh doanh, HTX và doanh nghiệp tại địa phương, nơi tạo ra việc làm, quy mô cỡ mẫu còn nhỏ, chưa triển khai đánh giá tại cấp sở, ngành.
Trên cơ sở bộ chỉ số DCI hiện có với khảo sát và xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp huyện, DDCI sẽ phát triển thêm phần chỉ số đánh giá xếp hạng sự đóng góp của các sở, ngành trong nang cao năng lực cạnh tranh ở cấp huyện và cấp tỉnh, đồng thời lồng ghép các vấn đề về bình đằng giới liên quan đến môi trường kinh doanh và đầu tư, sự phát triển của doanh nghiệp do nữ doanh nhân làm chủ, tạo thành một bộ chỉ số DDCI hoàn chỉnh đem lại những tác động thay đổi lớn cho môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh.

DDCI – Nhiệt kế đo lường sự hài lòng về môi trường kinh doanh

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Chuyên gia tư vấn Economica, DDCI là chiếc gương phản chiếu chính xác cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về các mặt và công tác quản lý, điều hành kinh tế của các cấp chính quyền địa phương. DDCI cũng là một nhiệt kế đo lường sự hài lòng về môi trường kinh doanh, đầu tư và cảm nhận về triển vọng kinh doanh trong bối cảnh môi trường kinh doanh và đầu tư cấp huyện, tỉnh.

Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu của DDCI được xây dựng trên nguyên tắc nền tảng và thông lệ tốt về điều hành và quản trị kinh tế của chính quyền địa phương. Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu bao quát toàn diện các mặt quản lý, điều hành kinh tế của chính quyền địa phương. Được xây dựng trên cơ sở thực tiễn triển khai tại các địa phương do vậy các chỉ số thành phần và chỉ tiêu của DDCI có thể dễ dàng giúp các cơ quan chính quyền cấp huyện, sở, ngành nhanh chóng nhận biết được những lĩnh vực điều hành và quản trị kinh tế mà mình đã làm tốt và chưa tốt, những điểm tích cực và hạn chế, đồng thời cũng có thể nhanh chóng xác định được cụ thể, chính xác cơ quan nào ở cả cấ huyện và sở, ngành chịu trách nhiệm về những yếu kém hay là nhân tốt tích cực của lĩnh vực điều hành đó. Điều này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định đầu mối chịu trách nhiệm trong quá trình xây dựng hành động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, năng lực cạnh tranh của huyện, tỉnh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

DDCI cấp huyện gồm 10 chỉ số thành phần và 84 chỉ tiêu. DDCI cấp sở, ngành gồm 5 chỉ số thành phần và 29 chỉ tiêu. Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu này thể hiện các lĩnh vực quản lý điều hành kinh tế và liên quan trực tiếp tới các cơ sở sản xuất kinh doanh và môi trường kinh doanh tại tỉnh, như: Chi phí gia nhập thị trường; khả năng tiếp cận đất đai; hiệu quả trong cấp phép và thanh tra, kiểm tra; hiệu quả của thủ tục thuế; hiệu quả của cải cách thủ tục hành chính và bộ phận một cửa; hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh; chi phi không chính thức…

Ông Hoàng Trung Giang, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư cho biết: Bộ khung chỉ số DDCI là nền tảng để tiến hành các bước điều tra, khảo sát, phân tích và công bố chất lượng quản lý, điều hành của các huyện, thành phố và các sở, ngành của tỉnh Lào Cai. Qua đó thúc đẩy nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, điều hành nhằm hỗ trợ tốt nhất các thành phần kinh tế phát triển, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh của tỉnh Lào Cai.

Mạnh Dũng