LCĐT – Ngày 4/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 2765 phê duyệt báo cáo bổ sung, hoàn thiện phương pháp luận chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai (DDCI Lào Cai) vì sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân nữ giai đoạn 2019 – 2021. Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành kinh tế – xã hội của cấp huyện, sở, ban, ngành trong triển khai dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiệt DDCI vì sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân nữ giai đoạn 2019 – 2021 gồm 4 phần: Bối cảnh; phương pháp khảo sát và xếp hạng; nội dung cơ bản của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ban, ngành; kế hoạch thực hiện. Theo đó, tất cả các huyện, thành phố, thị xã đều được đánh giá với 11 chỉ số thành phần gồm: Chi phí gia nhập thị trường; khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh; hiệu quả cấp phép thanh tra và kiểm tra; hiệu quả thủ tục thuế; tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện; hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình; minh bạch thông tin và đối xử công bằng; hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và bộ phận một cửa; hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh; chi phí không chính thức; hiệu quả công tác an ninh, trật tự bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn. Bên cạnh đó còn đánh giá 3 chỉ số thành phần mở rộng gồm ứng dụng công nghệ thông tin Chính phủ điện tử trong quản lý, điều hành; chi phí thời gian trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; chú ý tới phát triển bền vững và bao trùm trong quản lý, điều hành kinh tế.

Hoàn thiện DDCI hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số.

20 đơn vị sở, ban, ngành sẽ trở thành đối tượng đánh giá, xếp loại, đó là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải – Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thuế; Công an tỉnh; Cục Hải quan; Bảo hiểm xã hội; Cục Quản lý thị trường; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào Cai.

DDCI các sở, ban, ngành được đánh giá qua 6 chỉ số thành phần: Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch kế hoạch; chất lượng dịch vụ công; minh bạch và đối xử công bằng; tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo; chi phí không chính thức; hỗ trợ kinh doanh và doanh nghiệp. 3 chỉ số thành phần mở rộng: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; chú ý đến phát triển bao trùm, phát triển bền vững trong quản lý, điều hành kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào nội dung báo cáo bổ sung, hoàn thiện phương pháp luận chỉ số DDCI Lào Cai được UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, khảo sát, phân tích và công bố chỉ số DDCI Lào Cai năm 2021 đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài PT – TH Lào Cai cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tích cực tuyên truyền về báo cáo bổ sung, hoàn thiện DDCI Lào Cai, kịp thời đưa tin về quá trình điều tra, lấy ý kiến, đánh giá từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn. Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn, các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai điều tra, đánh giá bộ chỉ số DDCI Lào Cai năm 2021.

Sau nhiều năm thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh DCI và DDCI, Lào Cai đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong cải thiện năng lực cạnh tranh các cấp. Tiếp nối những thành công và rút kinh nghiệm thực hiện hằng năm, phương pháp luận DDCI Lào Cai tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh những điểm phù hợp nhằm hoàn thiện trong năm 2021. Các nội dung này đã được nghiên cứu, điều chỉnh và tham khảo ý kiến của chuyên gia Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI cũng như các chuyên gia đầu ngành về năng lực cạnh tranh trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì thực hiện “DDCI Lào Cai vì sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân nữ hướng tới phát triển kinh tế bao trùm tại Lào Cai giai đoạn 2019 – 2021”. Dự án được tài trợ một phần kinh phí bởi chương trình GREAT.

Phương pháp luận được cải tiến trong DDCI Lào Cai cho phép đánh giá nhiều nội dung quan trọng trong công tác điều hành, nhằm tạo cú hích cho các huyện, thị xã, thành phố và sở, ban, ngành trong việc ban hành và thực hiện các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn mà doanh nghiệp, doanh nhân nữ gặp phải trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống của phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số.

Vân Thảo