LCĐT – Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2021 và các năm tiếp theo xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu trong cả nước.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh của tỉnh Lào Cai năm 2021. Mục đích của kế hoạch là cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 theo kết quả do Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của tỉnh đánh giá. Duy trì và tiếp tục nâng cao các nội dung của Chỉ số CCHC đã đạt được đánh giá mức điểm tối đa; phấn đấu Chỉ số CCHC của tỉnh Lào Cai năm 2021 và các năm tiếp theo xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu trong cả nước. Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về Chỉ số CCHC cấp tỉnh của tỉnh Lào Cai.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan chủ trì các nội dung lĩnh vực của Chỉ số CCHC cấp tỉnh đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định Chỉ số CCHC của ngành, địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; huy động sự tham gia vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai xác định Chỉ số CCHC, đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Các chỉ số nội dung cần quan tâm thực hiện, đó là công tác chỉ đạo điều hành CCHC; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của tỉnh.

Được biết, kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 đạt 61,4203/65 điểm; một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tài liệu kiểm chứng không đảm bảo để đánh giá đạt điểm tối đa hoặc một số tiêu chí không được tính điểm do không đạt tiêu chí.