Với mục tiêu nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu lực hiệu quả trong quản lý, kịp thời tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phấn đấu cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, thông thoáng, phát triển doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư trong, ngoài nước để tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; Nâng mức điểm và xếp hạng từ Khá lên Tốt, thúc đẩy thi đua nâng cao chất lượng điều hành kinh tế – xã hội giữa các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố để từ đó tạo động lực cải cách hành chính một cách quyết liệt và đồng bộ.

Qua kết quả xếp hạng chỉ số DDCI năm 2019 vừa qua, các sở, ban, ngành và các huyện đã xây dựng dự thảo báo cáo phân tích chuyên sâu và kế hoạch hành động cải thiện chỉ số DDCI của từng cơ quan, đơn vị. Để có cái nhìn đúng thực tế, góp phần hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch hành động cải thiện chỉ số DDCI của sở, ban, ngành và các huyện không thể thiếu sự tham vấn ý kiến đóng góp từ cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư một cách trung thực, khách quan, thẳng thắn đối với bản dự thảo kế hoạch hành động cải thiện DDCI của các sở, ban, ngành và các huyện. Sự tham gia ý kiến đóng góp quý báu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ giúp các sở, ngành và các huyện triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số DDCI năm 2020 và các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn !

Email nhận ý kiến tham vấn: phongktdn-skhdt@laocai.gov.vn

Tài liệu:

10.1. DDCILC _HUYEN

1.1. Bắc Hà _Báo cáo phân tích
1.2. Bắc Hà_kế hoạch cải thiện
2. Bảo Thắng _Báo cáo phân tích
3. Bảo Yên _Báo cáo phân tích
5. Mường Khương_Báo cáo phân ích
7. Si Ma Cai _Báo cáo phân tích.
8.1. Tp Lào Cai _Báo cáo phân tích
8.2. Tp Lào Cai _Kế hoạch cải thiện

10.2. DDCILC _SO BAN NGANH

1.1. So KH&ĐT_Bao cao phan tich
1.2. So KH&ĐT_Ke hoach cai thien
2. So GTVT_XD
3. So TN&MT
4. Cục thuế
5. Hai quan
6.1. Sở LĐ_TB&XH_Bao cao phan tich
6.2. PL_Sở LĐ_TB&XH_Ke hoach cai thien (Biểu đính kèm)
6.2. Sở LĐ_TB&XH_Ke hoach cai thien
7.1. Bảo hiểm xã hội_Báo cáo DDCI 2019
7.2. Bảo hiểm xã hội_Kế hoạch cải thiện
8.1. Sở công thương_Bao cao phan tich
8.2. So cong thuong _Ke hoach cai thien
9.1. Sở NN&PTNT_Ke hoach cai thien
9.2. Sở NN&PTNT_Kế hoạch cải thiện
9.2.PL_ Sở NN&PTNT_Kế hoạch cải thiện (Biểu đính kèm)
10.1. Sở GD&ĐT_Báo cáo DDCI 2019
10.2. Sở GD&ĐT_Kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI
11.1. So KH&CN_Bao cao phan tich
11.2. So KH&CN_Ke hoach cai thien
12.1. So y te _BC phân tích chuyên sâu DDCI
12.2. Sở y tế _KH hành động DDCI 2020.SYT
13.1. So VHTT&DL_Bao cao phan tich
13.2. Sở Văn hóa _Kế hoạch cải thiện
14. So Thong tin &Truyen thong_Ke hoach cai thien
15. Tư pháp_Ke hoach cai thien