Tóm tắt

Cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư từ lâu được xem là một trong những giải pháp trọng tâm của nhiều địa phương trong quá trình phát triển kinh tế. Cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước, Lào Cai đã đề ra những giải pháp khác nhau cho giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế đã được Đại hội và Nghị quyết của Trung ương xác định. Về cải thiện môi trường kinh doanh Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh đã xác định: “Môi trường đầu tư kinh doanh đã có nhiều cải thiện, song ở một số lĩnh vực vẫn còn thiếu đồng bộ và tính ổn định… Cải cách hành chính tuy có những chuyển biến căn bản, song chưa đáp ứng được yêu cầu”. Bản kế hoạch cũng nêu các giải pháp: “Hoàn thiện các cơ chế, chính sách để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư. Chú trọng xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ các loại thị trường và thúc đẩy xã hội hóa đầu tư; bảo đảm sự bình đẳng và tính cạnh tranh cao trong kinh doanh”. Đặc biệt, để cải thiện môi trường kinh doanh – đầu tư, bản kế hoạch cũng xác định những giải pháp quan trọng của địa phương là: Đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo tổ chức quản lý khoa học và hiệu quả; Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh…

Tải về

Ấn phẩm

DDCI Lao Cai 2019