Laocaitv.vn – 2.741 tỷ đồng là tổng kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách trong giai đoạn 2016 – 2020 từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh Lào Cai đã trình HĐND tỉnh ban hành 63 nghị quyết. Trên cơ sơ đó, UBND tỉnh ban hành 48 quyết định thực hiện các chính sách được chi từ ngân sách địa phương. Đến nay, còn 49 nghị quyết và 39 quyết định còn hiệu lực với 86 chính sách địa phương.

Việc thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách góp phần đưa Lào Cai ngày càng phát triển.

Theo đó, các nghị quyết, quyết định do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong giai đoạn này đều được nghiên cứu, tính toán hợp lý, đảm bảo yêu cầu chi cho đầu tư phát triển; khuyến khích các thành phần kinh tế; hỗ trợ khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách trong giai đoạn này từ ngân sách địa phương là 2.741 tỷ đồng. Để đảm bảo phát huy hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá; từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các chính sách không còn phù hợp, qua đó, làm cơ sở cho việc ban hành các nghị quyết, quyết định trong giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo sát nhu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Lê Liên – Trần Tuấn