LCĐT – Nhằm tạo sự chuyển biến ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, công tác cải cách hành chính của tỉnh được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu nhiệm kỳ trước.

Lấy con người làm trung tâm

Ông Hảng Seo Toán, Chủ tịch UBND xã Lùng Thẩn (Si Ma Cai) cho biết: Xã xác định công tác cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá về điều hành, chỉ đạo, xác định các mục tiêu phát triển của địa phương. Năm 2021, xã Lùng Thẩn tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân, trong đó nhấn mạnh đến công tác cải cách hành chính, coi trọng thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Lĩnh vực quản lý gồm đất đai, môi trường, tư pháp, hộ tịch. Mọi thắc mắc của công dân đã được giải đáp, xã cũng khẳng định sẽ chấn chỉnh kịp thời những trường hợp có thái độ ứng xử chưa đúng mực và quán triệt sâu sắc việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức…

 Bộ phận một cửa UBND cấp huyện ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch.

Với huyện Si Ma Cai, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn coi nhiệm vụ nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước làm nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cung cấp ngày càng nhiều dịch vụ công đạt mức độ 3, mức độ 4. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Si Ma Cai cho biết: Để đạt mục tiêu xuyên suốt của huyện là đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trong hệ thống chính trị, hằng năm, huyện đều đưa ra các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch và đặc biệt nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ.

Trên phạm vi toàn tỉnh, công tác cải cách hành chính được tăng cường nhờ sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, đơn vị và sự giám sát của người dân. Hầu hết các địa phương đã tăng cường các giải pháp thực hiện, trong đó có việc nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, phương châm giải quyết hiệu quả là đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Yếu tố con người tiếp tục được xác định là trung tâm của chương trình cải cách hành chính, trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tích cực hiện đại hóa nền hành chính

Tỉnh Lào Cai đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước tại địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính trong quản lý, chỉ đạo, điều hành thông qua gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các giải pháp ứng dụng công nghệ, các nền tảng công nghệ số trong việc phòng, chống dịch Covid-19 từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao tính an toàn, an ninh mạng trong thời kỳ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân tích cực tham gia ứng dụng công nghệ, tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến.

Phòng Nội vụ là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số của huyện Bảo Yên. Ông Hoàng Thanh Bình, Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Huyện đã triển khai, duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp huyện và các xã, thị trấn trong năm 2021. Huyện cũng đã xây dựng tài liệu chung của hệ thống gồm 311 quy trình (305 quy trình thủ tục hành chính, 2 quy trình nội bộ và 4 hướng dẫn mô hình hệ thống). Ban Chỉ đạo công tác ISO của UBND huyện đã phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc theo hệ thống quản lý chất lượng cho toàn bộ công chức thuộc các phòng, ban trực thuộc UBND huyện. Phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc được duy trì, triển khai thực hiện đến 100% phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã ngày càng được quan tâm đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu đơn vị, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc. Đội ngũ công chức của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn nắm được các quy trình và giải quyết công việc theo quy trình đã công bố trên nền tảng số.

100% thủ tục hành chính của Lào Cai đã được cập nhật, công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn và thường xuyên được cập nhật, niêm yết trên Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai tại địa chỉ http://dichvucong.laocai.gov.vn, qua đó tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp dễ tra cứu, tìm hiểu và khai thác dữ liệu. Hiện toàn tỉnh có 2.011 thủ tục hành chính được cập nhật, công khai, trong đó cấp tỉnh có 1.569 thủ tục; cấp huyện có 300 thủ tục và cấp xã có 142 thủ tục. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai vượt 20% so với mục tiêu đề ra, nhờ đó, Lào Cai tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc về triển khai dịch vụ công điện tử.

Năm 2021, hoạt động cải cách hành chính, nhất là trên các mặt như cải cách thể chế, cải cách tổ chức, bộ máy, cải cách tài chính công đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Lào Cai đang hướng tới xây dựng nền hành chính công hiệu quả, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ.

Hữu Huỳnh