Laocaitv.vn – Với mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2025 trên 10%/năm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đề ra nhiều giải pháp, làm cơ sở để các Đảng bộ, địa phương tổ chức thực hiện.

Tiếp tục duy trì phát triển công nghiệp bảo đảm là trụ cột quan trọng cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong đó, giải pháp trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và đẩy mạnh liên kết kinh tế.

Cụ thể, chuyển mạnh mô hình tăng trưởng và cơ cấu sản xuất của các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp dựa trên ứng dụng những thành tựu mới của khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, từng địa phương, phát triển các vùng kinh tế động lực thành phố Lào Cai, khu kinh tế cửa khẩu, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp, khu đô thị; tập trung ưu tiên phát triển các vùng còn nhiều khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh liên kết kinh tế với các tỉnh với vai trò Lào Cai là trung tâm kinh tế, văn hóa, đối ngoại của khu vực. Đồng thời, nhóm giải pháp cũng được chỉ ra đó là: Tiếp tục duy trì phát triển công nghiệp bảo đảm là trụ cột quan trọng cho phát triển; phát triển dịch vụ, du lịch bảo đảm thực sự là ngành kinh tế đột phá; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và sắp xếp dân cư nông thôn; đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; phát triển tài chính, tín dụng và thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế.

Lê Liên – Trần Tuấn