Ngày 13/5/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-BNV về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tỉnh Lào Cai đạt được 82,85 điểm (tăng 4,38 điểm so với năm 2018), gồm: Điểm thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC): 52,90 điểm; điểm đánh giá tác động của CCHC: 29,95 điểm (Chỉ số SIPAS: 8,30 điểm; khảo sát lãnh đạo quản lý: 17,65 điểm; tác động đến phát triển kinh tế – xã hội: 4 điểm), xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 06 bậc so với năm 2018). Tuy kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh có tăng điểm và tăng bậc xếp hạng, nhưng kết quả đạt được của một số lĩnh vực chưa bền vững, có nguy cơ tụt hạng vào các năm tiếp theo và một số lĩnh vực nội dung xếp hạng còn thấp như: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; công tác chỉ đạo điều hành xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố.

Tải về chi tiết