LCĐT – Theo xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) năm 2020, huyện Bắc Hà xếp cuối cùng trong số 9 huyện, thị xã, thành phố. Điều này cho thấy môi trường sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đang có những vấn đề nhất định, nếu không có các giải pháp quyết liệt cải thiện trong thời gian tới có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội.

                            Cải thiện môi trường kinh doanh góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Bắc Hà.

So với năm 2019, hầu hết các chỉ số thành phần của DDCI huyện Bắc Hà năm 2020 giảm cả về điểm số và chất lượng. Cụ thể, chỉ số chi phí gia nhập thị tường giảm từ 8,16 điểm xuống 7,58 điểm; chỉ số khả năng tiếp cận đất đai giảm từ 7,25 điểm xuống 6,72 điểm; chỉ số hiệu quả trong cấp phép và thanh tra, kiểm tra giảm từ 7,75 điểm xuống 6,83 điểm; chỉ số hiệu quả thủ tục thuế giảm từ 8,07 điểm xuống 7,5 điểm; chỉ số tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện giảm từ 7,82 điểm xuống 6,29 điểm; chỉ số hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình giảm từ 7,65 điểm xuống 5,55 điểm; chỉ số minh bạch thông tin và đối xử công bằng giảm từ 7,68 điểm xuống 6,53 điểm; chỉ số hiệu quả cải cách hành chính và bộ phận một cửa giảm từ 8,12 điểm xuống 6,87 điểm; chỉ số hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh giảm từ 7,74 điểm xuống 6,44 điểm.

Theo UBND huyện Bắc Hà, nguyên nhân khiến các chỉ số thành phần đạt thấp là do chưa có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành tại địa phương. Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mới triển khai thực hiện, chưa đồng bộ. Việc tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính, nguồn lực đất đai và một số nội dung khác còn hạn chế, chưa quen với tiếp cận qua kênh thông tin điện tử dẫn đến giải quyết công việc bị gián đoạn mất nhiều thời gian.

Nhìn từ chỉ số DDCI 2020 có thể thấy, để nâng điểm các chỉ số, cải thiện thứ hạng, huyện Bắc Hà còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, kiên quyết xử lý cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện những nội dung chi tiết nâng cao chất ượng phục vụ hành chính công của huyện, qua đó giảm các chi phí phát sinh không chính thức.

Sự quyết tâm trong cải thiện chỉ số DDCI trong năm 2021 thể hiện ở việc ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đến các chỉ số có biên độ giảm triển khai ngay các giải pháp cụ thể để lấy lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Với chỉ số khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện và công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021, quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021 – 2030. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng nhằm minh bạch hóa các quy định về tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, là cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn quy trình, thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện. Chủ trì xây dựng và thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rà soát, thống kê và thu hồi đất của các dự án không triển khai theo quy định của pháp luật; có giải pháp cụ thể đối với các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan.

Đối với chỉ số hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện cơ chế liên thông, phối hợp giữa các phòng, ban cấp huyện nhằm hỗ trợ giải quyết các công việc cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tham mưu cho UBND huyện duy trì tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp theo chuyên đề để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với chỉ số tính minh bạch thông tin và đối xử công bằng, huyện cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn công khai quy trình bộ thủ tục hành chính áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn, UBND các xã của huyện. Các cơ quan chuyên môn công khai kiến nghị và kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của huyện…

Với những giải pháp cụ thể, huyện Bắc Hà đặt quyết tâm xếp vào nhóm có thứ hạng cao của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Mạnh Dũng