Toggle menu

Author: admin

Báo cáo PCI 2018

Tóm tắt Gần 1,5 thập kỷ qua, việc công bố PCI đã thể hiện một bước chuyển tư duy quan trọng tại Việt Nam. Chính các doanh nghiệp, những người đang thụ hưởng các dịch vụ hành chính công, có quyền và trách nhiệm đánh…

Báo cáo PCI 2017

Tóm tắt Báo cáo PCI 2017 cho thấy những thông tin khởi sắc, điểm số PCI bình quân cao nhất kể từ khi bắt đầu thực hiện đến nay, gần như tất cả các tỉnh đều tăng điểm số của chính mình, phản ánh rõ…